Gratis verzenden vanaf € 60

Algemene Voorwaarden

Betalen & Verzenden 

 Betalen 

 – iDEAL 

iDEAL werkt direct samen met 9 grote banken in Nederland: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en van Lanschot. Nadat de consument iDEAL heeft gekozen als betaalwijze wordt de eigen bank geselecteerd. De daadwerkelijke betaling vindt daarna plaats in de vertrouwde omgeving van de website van de bank. In deze omgeving staat de bank garant voor de veiligheid. Koper en verkoper zijn verzekerd van een transparante transactie, zonder verborgen kosten. 

 – Klarna Achteraf Betalen 

Met Klarna: Achteraf betalen hebben klanten de mogelijkheid om pas te betalen nadat ze de bestelling hebben ontvangen. Deze betaalmethode is momenteel beschikbaar voor Euro (€) betalingen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland. 

 ING Home’Pay 

Via ING Home’Pay kunnen Belgische klanten van de ING bank eenvoudig online betalen. 

 – Vooruit betalen via bankoverschrijving 

Bij vooruitbetaling via bankoverschrijving kies je ervoor het totaalbedrag van je bestelling zelfstandig over te maken naar het rekeningnummer van IJSWIT.  

 Verzenden

 Ons uitgangspunt is dat de bestelde artikelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming zijn. 

 Onze bestellingen tot 23 kg worden bezorgd door PostNL. Vanuit PostNL worden klanten geïnformeerd middels een mail met track & trace code. Bezorgen bij de buren is mogelijk mits anders aangegeven door de klant. PostNL biedt het pakket 1x aan, daarna zal het pakket naar een dichtstbijzijnde PostNL-locatie gebracht worden waar het pakketje maximaal 2 weken zal blijven liggen. Indien het niet voor die tijd wordt opgehaald dan gaat het retour naar de afzender. 

 Disclaimer 

 Algemeen 

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van IJSWIT en de geleverde diensten van IJSWIT. 

IJSWIT behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop. 

Beperking aansprakelijkheid 

IJSWIT besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. IJSWIT is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. 

U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal IJSWIT een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen. 

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd. 

IJSWIT garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

 Auteursrecht 

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van IJSWIT. Zonder schriftelijke toestemming van IJSWIT is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht. 

IJSWIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid. 

 

Herroeping & Retourneren 

 Herroeping 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 Gebreken 

Wij verzoeken u een gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken. 

De klant dient IJSWIT in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. 

Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de webshop opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek. 

 

Retouradres 

 IJSWIT 

T.a.v. Afdelingen Retouren 

Brederode 29 

6922 BL Duiven 

 Modelformulier voor herroeping 

Brederode 29, 6922 BL Duiven 

 info@ijswit.nl 

 Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

 de verkoop van de volgende producten [artikelnummer product]* herroept/herroepen* 

 Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten] 

 Naam klant 

 Adres klant 

 Handtekening klant (alleen indien per post verstuurd) 

 * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

Privacy Policy 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. IJSWIT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

IJSWIT hodn Halves is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-12-2019 20:31:34. 

 Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

 Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 •  NAW gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • Emailadres 
 • Geslacht 

Registreren 

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 

 Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

 Toegang portaal 

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. 

 Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

 •  Reclame 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: 

 • per e-mail 
 • via social media 

Contactformulier en nieuwsbrief 

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

 Publicatie 

Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

 Advertenties 

Onze webwinkel vertoont advertenties. 

 Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. 

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

 

Cookies 

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

 Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

 Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

 Bewaartermijnen 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

 Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

 Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 Contactgegevens 

IJSWIT (Onderdeel van Halves) 

Brederode 29 

6922 BL Duiven 

info@ijswit.nl 

 Wholesale 

Heeft u interesse in onze producten en u wilt deze ook verkopen in uw fysieke winkel en/of webwinkel?! 

 •  voordelen: 
 •  geen minimale afname 
 • eerlijke marge’s 
 • vermelding op onze website (verkooppunten) 
 • Goed te vinden op internet 

Stuur ons een email (info@ijswit.nl) en we nemen z.s.m. contact met u op. 

Met vriendelijke groet, 

IJSWIT 

WINKELS/WEBSHOPS 

 Bobby & Billy – Tilburg 

GAEV – Nijmegen 

June Interiors – Arnhem 

Kindercompagnie – Lithoijen 

Linijn – Wierden 

Met Muisjes – Elst 

Van Monique – Huissen 

Interesse om onze producten te verkopen? Neem dan contact met ons op! 

 Waar vind je ons? 

Hier zijn wij gevestigd. De adressen zijn geen bezoekadressen. Ophalen alleen op afspraak.